Bảo mẫu kiêm giúp việc: giải pháp hai trong một

Hai công việc bảo mẫu và giúp việc có sự khác biệt lớn, quá hiển nhiên để phải giải thích tại đây. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, người giúp việc nhà phải đảm đương hai nhiệm vụ này cùng một lúc.

0